_users_sharing_4_1800974448.jpg 

 

大正新脩大藏經 第十二冊 No. 365《佛說觀無量壽佛經》

 

西方極樂世界尊 無量壽佛世希有

能滅無始億劫業 令彼苦惱悉消除

若人能以微妙心 嘗以極樂為觀想

廣與眾生分別說 舉目即見阿彌陀

佛身色相顯光明 閻浮檀金無與等

其高無比由旬數 六十萬億那由他

眉間白毫五須彌 紺眼弘澄四大海

光明演出諸毛孔 一孔遍含諸大千

一界中有一河沙 沙有八萬四千相

 

無量壽佛,身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色,佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫,右旋宛轉,如五須彌山。佛眼如四大海水,青白分明,身諸毛孔,演出光明,如須彌山。彼佛圓光,如百億三千大千世界,於圓光中,有百萬億那由他恒河沙化佛,一一化佛,亦有眾多無數化菩薩以為侍者。無量壽佛,有八萬四千相。一一相中,各有八萬四千隨形好,一一好中,復有八萬四千光明,一一光明,遍照十方世界念佛眾生,攝取不捨。

  全站熱搜

  Bodhi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()